Pedagogu apmācības

Par JA Latvia programmu īstenotāju var būt jebkurš vispārējās vai profesionālās izglītības pedagogs JA Latvia dalībskolā, kuram piemīt uzņēmība un atbildība par Latvijas ekonomisko attīstību un labklājību. Dalībskolas pedagogs ir viens no praktiskās biznesa izglītība svarīgākajiem faktoriem. Vislabākās sekmes JA Latvia programmu īstenošanā būs tad, ja pedagogi skaidri izpratīs katrs savu īpašo lomu un pienākumus, lai panāktu vēlamo rezultātu jauniešu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanā un pilnveidošanā.

Apliecinājumi un sertifikāti Gada uzņēmējdarbības skolotājs
Vairāk nekā 600 pedagogu visā Latvijā īsteno programmas Starptautiska pieredze

JA Latvia pedagogs savu kvalifikāciju pilnveido JA Latvia rīkotajos semināros, tālākizglītības kursos apmācībās, kā arī praktiski darbojoties ar skolēniem JA Latvia programmās un piedaloties JA Latvia programmas konkursos, pasākumos, izstādēs, Citos Bazāros, meistarklasēs, starptautiskās apmācībās un konferencēs. Pedagogi saņem tālākizglītības 12 - 36 stundu Apliecību un Starptautiskos sertifikātus, kā arī rekomendējošas vēstules pēc pieprasījuma, kas apliecina dalību starptautiskā organizācijā un JA Latvia organizētajās konferencēs un semināros.


Aktivitātes
Skolotāju tālākizglītības kursi (36h)
Divas dienas augustā pedagogi intensīvās apmācībās apgūst skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas pamatprincipus. Trešā apmācību diena (12h) norisinās novembrī.
Jauno uzņēmēju skola Semināri reģionos
Semināri, kas rudenī norisinās visos Latvijas reģionos un kuros skolotājiem un skolēniem ir iespēja gūt ieskatu JA Latvia piedāvātajās programmās.
#Uzdrīksties uzvarēt Uzņēmējdarbības iedvesmas konference
5000 dalībnieki. Iedvesmojoši uzņēmēju veiksmes stāsti. Pieredzes apmaiņa ar JA Latvia partneriem un skolotājiem. Skolotāja atbalsta rīks iedvesmot skolēnus veidot SMU.
Uzņēmējdarbības vebināri
Sadarbībā ar RTU Riga Business School rīkotas video konferences par skolēnu mācību uzņēmumiem aktuālām tēmām.
SMU valsts mēroga pasākumi Cits Bazārs
Ziemas un pavasara Cits Bazārs, kuru laikā aicinām skolotājus apmeklēt 270 SMU stendus, lai gūtu ieskatu par programmu, izmantojot JA Latvia darba lapas.
Starptautiskā skolotāju konferenceInternational Student Company Festival (ISCF) ietvaros
Starptautiskais SMU festivāls norisinās divas dienas, tiek atklāts ar skolotāju konferenci, kurā iespējams veidot savstarpējos kontaktus, kā arī Citā Bazārā novērtēt citu valstu SMU piedāvātos produktus un pakalpojumus.
Finanšu pratības konkursi
Metodika – atbalsta rīks sociālo zinību mācību stundām, kas rada izpratni par finanšu pratību. Pedagogi iekļauj konkursus mācību saturā, veido izglītības iestādēs darbu izstādes, iesniedz labākos darbus valsts mēroga finanšu pratības konkursam.
Jauno uzņēmēju dienas Latvijas SMU fināls
Pieredzes apmaiņas pasākums izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem, kā arī interesentiem ar fināla dalībnieku skolotājiem.
Tālākizglītības kursu moduļi (12 - 36h)

1.Programmas nosaukums: Skolēnu mācību uzņēmumu kā mācību metodes integrēšana dažādos mācību priekšmetos vispārējā un profesionālajā izglītībā - uzņēmējspēju kompetenču attīstīšana un pilnveidošana jauniešiem. RIMC-18-033 no 28.02.2018 36 h, 3 moduļi. Programma aktuāla līdz 28.02.2021 metodi (sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā).
2.Programmas nosaukums: Skolēnu mācību uzņēmumu mentora sagatavošana jauniešu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanai izglītības iestādē. Nr.RIIMC-18-166 no 20.06.2018. 24 h, 2 moduļi. Programma aktuāla līdz 20.06.2021 Pilnveidota programma mentoru sagatavošanai izglītības iestādēs ar specializāciju SMU mentors.(sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā).
Skolotāji piedalās JA Latvia organizētos tālākizglītības kursos, kuros iegūst informāciju par aktuālāk uzņēmējdarbībā, gan gūst iespēju darboties praktiski SMU veidošanas darbnīcās, kā arī attīsta un papildina savas metodiskās iemaņas darbā ar skolēniem. Programmu iesakām apgūt visu mācību priekšmetu pasniedzējiem visās izglītības pakāpēs – tā sagatavos pedagogus motivēt izglītojamos uzsākt savu uzņēmējdarbību dažādās tautsaimniecības nozarēs. Pedagogiem ir iespēja radoši darboties, satikties ar citiem pedagogiem Latvijā un ārvalstīs, pilnveidojot savas iemaņas un prasmes uzņēmējdarbības spēju kompetencēs, saņemt rekomendācijas skolotāju kvalitātes pakāpes novērtēšanā reģionu skolās. Pedagogi būs zinošākie jauniešu konsultēšanā skolas vidē par uzņēmējdarbības uzsākšanu.


Uzzināt vairāk

Mērķis: Dažādu mācību priekšmetu un izglītības pakāpju skolotāju ekonomisko un uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju papildināšana, izmantojot Skolēnu mācību uzņēmumus kā mācību metodi (sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā).

JA Latvia pedagogi

Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia sirsnīgi sveic Jūs un Jūsu kolektīvu ar jaunā mācību gada uzsākšanu, un aicina iesaistīties JA Latvia praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmās.

Inta Jorniņa

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Esam JA Latvia dalībskola kopš organizācijas dibināšanas 1991. gadā. Kopš 1994. gada skolā īstenojam Ekonomikas un komerczinātņu programmu, kuras paspārnē šo gadu laikā ir izveidoti vairāk nekā 400 SMU. Skola sadarbojas ar valsts struktūrām un Jelgavas pilsētas pašvaldību, lai saņemtu gan formālu, gan neformālu atbalstu uzņēmējdarbības izglītības programmu īstenošanai. Izmantojam JA Latvia piedāvāto uzņēmējdarbības kursu metodiskos materiālus, un visi pedagogi, kuri iesaistīti uzņēmējdarbības izglītībā, veido savus materiālus un ņem dalību uzņēmējdarbībā. Skola ir iesaistīta četros dažādos Eiropas Savienības projektos, kas skar šo jomu. Šie projekti ne tikai nodrošina skolai materiālos resursus, bet arī palīdz skolēniem attīstīt un pilnveidot savas uzņēmējdarbības kompetences, kas tiek augstu novērtētas skolā un ir labs ieguldījums viņu turpmākajā profesionālajā dzīvē. Sadarbība ar dažādām skolām no dažādām valstīm sniedz skolotājiem un skolēniem iespēju paplašināt redzesloku un zināšanas, kā arī gūt pieredzi starptautiskā vidē.

Zaiga Finka

PIKC Liepājas Valsts tehnikums

Spēja pieņemt gudrus lēmumus, uzskatu un ideālu nostiprināšana, veiksmīgas dzīves veidošana – tā ir ceļamaize, ko saņem jaunā paaudze, darbojoties JA Latvia programmās. Uzņēmējprasmes, radošums, kritiskā domāšana, komunikācija un sadarbība ir galvenās kompetences, ko jaunieši apgūst, iesaistoties skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošanā. PIKC Liepājas Valsts tehnikums SMU veidošanas procesu sāk ar sagatavošanās darbiem. Mācību gada sākumā pedagogu komanda izstrādā darba plānu visam gadam, nosaka gada mērķi uzņēmumu darbībai, izplāno galvenos pasākumus, kuros SMU piedalīsies. SMU veidošanu sākam ar ideju ģenerēšanas pasākumiem nedēļas garumā. Tehnikuma audzēkņu skaits pārsniedz tūkstoti, tāpēc jāveic rūpīga šo pasākumu plānošana, ieskicējot gan komandu veidošanās procesu, gan savstarpējo iepazīšanos, gan katra komandas dalībnieka stipro pušu apzināšanu. Šī procesa moderators ir skolas direktors. Tā gala rezultāts: ir ieskicētas topošo SMU aprises, komandu sastāvs, radītas produktu idejas. Nākošajā mācību gadā SMU darbību turpināsim pilnveidot.

Solvita Lauzēja

Jaunmārupes pamatskola, iepriekš - Bauskas sākumskola

Pamatskolas vecumā JA Latvia programmas var īstenot ļoti veiksmīgi. Skolēni ar interesi strādā Bauskas sākumskolas Mazās biznesa skolas fakultatīvajās nodarbībās, kuras katrai klašu grupai notiek reizi nedēļā. Ir izstrādāta speciāla mācību metodika, kas tiek pielietota teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās skolā, reģiona un valsts mēroga pasākumos. Skolēniem visinteresantākā ir Skolēnu mācību uzņēmumu programma, kurā, attīstot uzņēmējspēju kompetences, audzēkņiem tiek dota iespēja strādāt savos uzņēmumos, riskēt un mācīties no savas pieredzes. Pārdodot preces gadatirgos, tiek iegūtas ne tikai uzņēmēja spējas, bet arī komunikācijas, sadarbības, lēmumu pieņemšana u.c. prasmes, izkopta kreativitāte un retorika. Ar Biznesa pasaku konkursa starpniecību skolēni tiek rosināti apzināties sevi gan kā klientu, gan kā topošo uzņēmēju, domāt par savām iespējām nākotnē. Ēnu dienā veiksmīgi tiek izzināta iespējamā nākamā profesija, izvērtēti tās plusi un mīnusi. Tas ir priekšnoteikums veiksmīgākas karjeras veidošanai.

Līguma slēgšana

Junior Achievement Latvia un izglītības iestāde vai pilsētas/novada pašvaldība slēdz sadarbības līgumu par JA Latvia programmu īstenošanu Sadarbības līguma priekšmets ir praktiskās biznesa izglītības nodrošināšana un inovāciju rosināšana apmācību programmu Finanšu pratība, Uzņēmējdarbība, Karjeras izglītība, un Skolotāju tālākizglītības programmas ietvaros tekošajam mācību gadam vai 3 turpmākajiem mācību gadiem. Programmas paredzētas, lai iespējami vairāk jauniešu visā Latvijā apgūtu nepieciešamās uzņēmējspēju kompetences un prasmes sekmīgam startam uzņēmējdarbībā. Dalība Apmācību programmās pilnveido skolēnu saziņas un sadarbības prasmes, radošumu veicinošas iemaņas, finanšu prasmes, veicināt izpratni par inovācijas procesu.

Ja izglītības iestādes skolotājiem ir nepieciešama palīdzība vai papildus informācija par aktīvu iesaisti JA Latvia programmu īstenošanā, izrādiet iniciatīvu un rakstiet uz jal@jal.lv vai sazinieties ar konkrētu JA Latvia speciālistu. Dalībskolu kontaktpersonas saņems regulāru informāciju par JA Latvia programmu īstenošanas aktivitātēm uz līgumā norādīto e-pastu, bet reģistrētie skolotāji saņems informāciju uz reģistrācijā norādīto e-pastu.